ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ ๘ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ ๘

     ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา งานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ ๘ ขึ้นที่กรุงอังการา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยในหมู่นักเรียนไทยและระหว่างนักเรียนไทยกับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในตุรกี โดยผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ต่าง ๆ และเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนไทยในการดูแลและพัฒนาตนเอง การจัดการจัดระเบียบชีวิต การจัดการกับความเครียด รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน   
      เอกอัครราชทูตพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมฯ เมิ่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และได้ให้แนวทางในการดำรงชีวิตและศึกษาในตุรกีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้โอกาสที่ได้ไปศึกษาที่ตุรกีในการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนสั่งสมความรู้แก่ตนเองเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากตุรกีไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับสู่ภูมิลำเนา และเสริมสร้างโอกาสเพื่อการทำงานทั้งในตุรกีและในประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ต่อไป
      งานชุมนุมนักเรียนไทยครั้งนี้ มีนักเรียนไทยในตุรกีเข้าร่วมทั้งหมด ๑๗๓ คน จากจำนวนนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในตุรกีทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ คน นับเป็นการรวมตัวของนักเรียนไทยในตุรกีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญวิทยากรจากประเทศไทย ๔ ราย ได้แก่ นายณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส. นันทวดี แม่นยำ วิทยากรการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยา นายสหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น และ น.ส. อังคณา นักสำรวจ วิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล,สถาบันวันที่ฉันตื่น มาให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่นักเรียนไทยเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญนาย Huseyin Akcin ประธานสมาคมเยาวชนนักอุตสาหกรรมและนักธุรกิจอิสระแห่งตุรกี (Young Independent Industrialists and Businessmen’s Association : Young MUSIAD) มาให้ความรู้แก่นักเรียนไทยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และประสบการณ์จริงจากการทำงาน ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนไทยเป็นอย่างมาก