ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : จัดพิธีต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : จัดพิธีต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗

          เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดพิธีต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ ๑๐ คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และ Ms. Susanna Miler เลขานุการโท จากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวต้อนรับนักเรียนนิวซีแลนด์ โดยมีนายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ซึ่งเคยประจำการที่  สถานเอกอัครรราชทูตฯ และมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการฯ มาหลายปี และนายพงศ์ศักดิ์ เทพเรืองชัย เลขานุการเอก ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ แก่โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา เล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ด้วย

          หลังจากนั้น นักเรียนนิวซีแลนด์ โรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ไทย รวมทั้งสิ้นเกือบ ๖๐ คนได้รับประทานอาหารไทยร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยในช่วงบ่ายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบนักเรียนนิวซีแลนด์ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนนิวซีแลนด์มีกำหนดเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๔ สัปดาห์

          นักเรียนนิวซีแลนด์ทั้งหมด ๑๐ คน จะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนไทย ๑๐ แห่ง ใน ๘ จังหวัด ดังนี้ (๑) Mr. Benjamin Overy โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ. ร้อยเอ็ด (๒) Ms. Emalee Doake โรงเรียนเมืองแงง  จ. น่าน (๓) Mr. Erik Burns โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ. สกลนคร (๔) Ms. Hannah Hansen โรงเรียน ชลกันยานุกูล จ. ชลบุรี (๕) Ms. Harriet Allen โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ จ. ชลบุรี (๖) Ms. Hollie Anderson โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ. สกลนคร (๗) Ms. Keala Hancock โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู (๘) Mr. Luca Morley-Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ (๙) Mr. Toby Jensen โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ. ขอนแก่น และ (๑๐) Ms. Zoe Cooper โรงเรียนอุดมศึกษา จ. กรุงเทพมหานคร