ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต :  กงสุลใหญ่ฯ พบปะกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ฯ พบปะกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา

                        เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว (Mr. Mungkorn Pratoomkaew) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมคนไทยเป็นครั้งแรก หลังเดินทางเข้ารับตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ฯ  กล่าวถึงปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่่
๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

                         นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะสานต่องานเดิม และริเริ่มงานใหม่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของรัฐบาล ดังนี้ ๑) มั่นคง : เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย และชุมชนไทยในเขตอาณา ผ่านงานบริการด้านกงสุล กิจกรรมชุมชนไทย งานด้านเศรษฐกิจ รวมถึงศิลปและวัฒนธรรม  ๒) มั่งคั่ง : ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทย ทั้งธุรกิจ (ดั้งเดิม) ของคนไทยในสหรัฐฯ และการลงทุนทางธุรกิจใหม่จากประเทศไทย การเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งทางธุรกิจของคนไทยที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ อยู่แล้ว ให้มีมากยิ่งขึ้น ๓) ยั่งยืน : ส่งเสริมการเติบโตและการสืบสานของชุมชนไทยอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งของชุมชนไทยรุ่นแรก ๆ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของชุมชนไทยกับชุมชนอื่นในสหรัฐฯ