ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : “Collaborating for Impact: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs” วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : “Collaborating for Impact: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs” วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) เครือข่าย นักลงทุนเพื่อสังคมแห่งเอเชีย (Asian Venture Philanthropy Network – AVPN) และบริษัท เชนจ์ เวนเจอร์ จำกัด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Collaborating for Impact: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs ณ กระทรวงการต่างประเทศ
          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals – SDGs) รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากนักลงทุนเพื่อสังคม(Impact Investor) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาวิธีการทำงานและส่งเสริมการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมประมาณ ๒๐๐ คน โดยใช้รูปแบบ World Caféเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
          กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ประสานงานหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๗ (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยเมื่อต้นปี ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐ ซึ่งได้ช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิดและโอกาสในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย