ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน  สาธารรัฐประชาชนจีน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ระหว่างวันที่ 8 – 14  ตุลาคม 2561 คณะจำนวน 42 คน นำโดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี  เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ  30 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 25 โรงเรียน  ใน 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือจากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก  ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  จังหวัดสกลนคร

มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ให้ตื่นรู้ ช่างสังเกต จดจำ และตั้งคำถาม  และวางตนให้เหมาะสม เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทย  และมี นายศุภชัย ธีระมังคลานนท์  และนายพิชาน แจ่มเวหา  จากกรมเอเชียตะวันออก  มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ  

คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวนิธิวดี  มานิตกุล  กงสุลใหญ่  ณ นครคุนหมิง ซึ่งได้กล่าวกับคณะ  ยุวทูตฯ เราคือตัวแทนของประเทศไทย ต้องสานสัมพันธไมตรีกับนักเรียนจีนให้ดีที่สุดและต้องรู้ว่าคนจีน  มีความอดทน ขยัน กล้าแสดงออก  มีวินัยและตั้งใจ ขอนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน

ทั้งนี้  ท่านกงสุลใหญ่ ได้ให้เกียรติแก่คณะฯ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในนครคุนหมิง  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

-  โรงเรียนประถมศึกษาคุนหมิง หมิงทง (Kunming  Mingtong Elementary School) โดยมี ผอ. Liu Yi ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีนักเรียนจำนวน 4,000 คน เป็นโรงเรียนชั้นนำของมณฑลยูนนาน มีการจัด การเรียนการสอนแบบแนวหน้า มุ่งเน้นให้นักเรียนรอบรู้ทุกด้าน กิจกรรมการแลกเปลี่ยน นักเรียนทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านการร้องเพลงประสานเสียง และร่วมทำกิจกรรมการยิงธนู

-  โรงเรียนประถมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล (Elementary School Attached to Yunnan Normal University) มี รอง ผอ. Dai  Lihui  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ  โรงเรียนแห่งนี้  มีนักเรียนจำนวน  3,000 คน เป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของนครคุนหมิง และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน  มีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า 1 เส้นทาง 1 คน 1 ชีวิต คือ ครูหนึ่งคนจะสอนนักเรียนไปจนจบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  ดูแลอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความเคารพ ซื่อสัตย์ต่อชาติ และมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมต่อไป ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะยุวทูต โดยการแสดงยิมนาสติกลีลาชนกลุ่มน้อย  จากทุกชั้นเรียน ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 3,000 คน ซึ่งเป็นการแสดงที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน และนำคณะยุวทูตเรียนศิลปะการเขียนพู่กันจีน  พร้อมทั้งนักเรียน ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและทำความรู้จักระหว่างกัน

-  โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง (Kunming Foreign Language School) โดยมี รอง ผอ. Zhao Lei   รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ  มีนักเรียนจำนวน  2,000 คน เป็นโรงเรียนทีเปิดการเรียนการสอน ในวิชาภาษาไทยแห่งแรกในมณฑลยูนนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และมีนักเรียนหลายคนได้มาแลกเปลี่ยนที่ ประเทศไทย นักเรียนจีนได้นำยุวทูตความดีเข้าร่วมในกิจกรรม การชงชาจีน ศิลปะการตัดกระดาษ และ การรำงิ้วจีน  นักเรียนทั้งสองประเทศได้สานสัมพันธ์รู้จักกันเป็นอย่างดี

คณะยังได้เยี่ยมชม ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษา กว่า  31,000 คน และในภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนถึงระดับปริญญาโท   ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 200 คน โดยมีนาย Peng Rong เลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ  พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนยุวทูตฯ  ได้ทำกิจกรรมถอดรหัสภาษา ผ่านบทเพลงและเกมใบ้คำ รวมทั้งการสอนภาษาจีน ร่วมกับพี่นักศึกษาจีน  

คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผ่านพิพิธภัณฑ์และสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยูนนาน  หมู่บ้านชนชาติยูนนาน ตำหนักของขุนนางอู๋ ซานกุ้ย วัดหยวนทง  และอุทยานธรรมชาติป่าหิน

โครงการยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน  สาธารรัฐประชาชนจีน  ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานกงสุลใหญ่  นับเป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มีมิติ ที่หลากหลาย ได้ศึกษาแบบอย่างปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาเผยแพร่ขยายผลในโรงเรียนของตน  และเป็นการเปิดมุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่าย อันนำไปสู่การติดต่อระหว่างกันในอนาคต เป็นการสร้างคุณค่าให้ยุวทูตฯ ได้มีประสบการณ์ชีวิตที่จะจดจำไปตลอด และมีกำลังใจที่จะเป็นเยาวชนคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป