ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์  ระหว่างวันที่ 16 – 23  กันยายน2561  นำโดย นายชัยสิริ  อนะมาน   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ  22 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 17 โรงเรียน  ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันตก  ภาคตะวันออก และภาคกลาง  จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก  ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ  หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และโอกาสที่ได้รับ และแสดงความสามารถในเชิงบวก มีความเพียรพยายาม เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทย  และมี อทป.สุวิทย์  มังคละ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ  และข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง โดยนางสาวธิติยา   ปานมณี  หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี 

              ทปษ.ชัยสิริ  ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ รักษาความดีให้สมกับเป็นยุวทูตความดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือกันเชื่อมประสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างถิ่น มีความมานะในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจด้วยความตั้งใจและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด   พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ  เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ ขอให้ยุวทูตความดี นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์และเชื่อมสัมพันธ์อย่างจริงจังและไว้วางใจ อีกทั้งให้มองจุดดีของผู้อื่น หากผู้ใดมีจุดด้อยก็ให้ช่วยเหลือเขา และให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารการศึกษาระดับสูง ที่เวียงจันทน์  คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.กองสี  แสงมะนี  รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว  และ ดร. วงเพ็ด  อุดมลิด รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา  ซึ่งรับผิดชอบระบบการศึกษา ทั้งหมดของแขวงหลวงพระบาง  ที่ซึ่งการสอบของนักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดระดับประเทศ 14 ปีซ้อน และมีการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวง  ใน 3 ลักษณะ (ปัญญาศึกษา  วิชาการศึกษา และศิลปศึกษา) 5 หลักมูล คือ 1. เคารพธรรมเนียมประเพณี    2. รอบรู้และเชี่ยวชาญภาษา   3. มีสุขอนามัย  4. มีความรับผิดชอบ   5. สืบสานวัฒนธรรม

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเวียงจันทน์ และนครหลวงพระบาง  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

 

-  โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ โดยมี ผอ.เวียงสุวัน  พะไซสมบัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ  มีนักเรียนจำนวน 3,200 คน เป็นโรงเรียนชั้นนำ  มีการจัดห้องเรียนพรสวรรค์ ในวิชาวรรณคดี คณิตศาสตร์   เคมี และฟิสิกส์ คณะยุวทูตความดีและนักเรียนลาว ได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน คือ การละเล่นพื้นบ้าน การเต้นบาสโลปของนักเรียนลาว  และการขับร้องเพลงภาษาไทย – อังกฤษ และลาว ของนักเรียนยุวทูตฯ                    

-  โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพ โดยมี ผอ. สูนทอน  แก้วสะหวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ  โรงเรียนขนาดใหญ่อันดับ 1 ของหลวงพระบาง มีนักเรียนจำนวน  3,400 คน คณะยุวทูตฯ ได้นำเสนอ”ตามรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง”  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมแข่งขันในเกมพื้นบ้าน  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

-  โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องคำ มี ผอ. สิดทิทอน  จันทะวงสา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ  โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว – เวียดนาม  มีนักเรียนจำนวน  800 คน โดดเด่นในด้านวิชาการ  มีศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ  นักเรียนยุวทูตได้นำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึก  ฝึกจิอาสา ที่ยุวทูตฯ มุ่งมั่นตั้งใจทำความดี มีจิตอาสา จึงได้รับการคัดเลือกมาสานสัมพันธ์กับนักเรียนที่ สปป.ลาว  และทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย – ลาว  เรียนรู้และลิ้มรส ขนมคาว – หวาน ของแต่ละประเทศ

คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ วัดสีสะเกด  หอพระแก้ว  ประตูไซ   วัดเชียงทอง  วัดพูสี หอพระบาง  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทอผ้าไหม  ทำกระดาษสา และการลงทุนร่วมลาว – ออสเตรเลีย ทำฟาร์มควายนม  รวมทั้งได้เข้าพบหัวหน้า เสวย  สีละวัน  ที่ห้องการมรดกโลกหลวงพระบาง  ซึ่งได้อธิบายความเป็นมาของหลวงพระบางในการเป็นเมืองมรดกโลก  ที่มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม  และสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งผลดี  ผลเสีย  และผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต

โครงการยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว  ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูตฯ  เป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มีมิติที่หลากหลาย ได้ศึกษาแบบอย่างปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาเผยแพร่ขยายผล ในโรงเรียนของตน และยังเป็นการเปิดมุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่ายอันนำไปสู่การติดต่อที่สร้างสรรค์ระหว่างกันในอนาคต