ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

           เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

           การจัดกงสุลสัญจรมีประชาชนไทยในพื้นที่และใกล้เคียง เข้ารับบริการหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน ๑๘๓ รายการ บัตรประชาชน จำนวน ๓๙ รายการ นิติกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ทะเบียนราษฎร จำนวน ๔ รายการ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๒๐ ราย รวม ๒๕๑ รายการ

           ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๔ คน ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมถึงเป็นเครือข่ายการประสานงานกิจกรรมด้านกงสุลในพื้นที่ต่อไป

           ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับคณะกงสุลสัญจร ให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุนในกิจการร้านอาหารไทย โครงการ Thai Select สำหรับร้านอาหารไทย โดยประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย การเพิ่มช่องทางในการสร้างภาพลักษณ์ร้านไทย การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการพัฒนา/ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

            สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดซาคราเมนโตพุทธวนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซาคราเมนโตและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

            สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองเทอร์เนอร์และที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org