ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย  ฟื้นผืนป่า  รักษาต้นน้ำ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  จัดค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย  ฟื้นผืนป่า  รักษาต้นน้ำ  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรัช  ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ กล่าวต้อนรับ และ ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ  มีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 76 คน ครู 16 คน รวม 92 คน จาก 29 โรงเรียนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์ 

ค่ายอบรมสืบสานวิถีไทย  ฟื้นผืนป่า  รักษาต้นน้ำ  ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ  ในรูปแบบการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายแม้ว เพื่อสร้างความชุ่มชื้น การอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ป่า เป็นการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ ในการคงวิถีพอเพียง เพื่อให้เยาวชนรู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรับผิดชอบ มีสำนึกในหน้าที่ มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม

เยาวชนยุวทูตฯ ได้เรียนรู้การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ การควบคุมและป้องกันไฟป่า การเดินป่าเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติรอบตัวอย่างสมดุลและรู้ในคุณประโยชน์ การอนุรักษ์พัฒนาต้นน้ำลำธาร  กับการลงพื้นที่สร้างฝาย เรียนรู้เชิงปฏิบัติกับกลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มพืชไร่สวนครัว กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์  กลุ่มเพาะเห็ดและการเลี้ยงกบเศรษฐกิจ 

ยุวทูตความดีนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ ขยายผล ในโรงเรียนและชุมชนของตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนอย่างพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสืบสานวิถีไทย  ฟื้นฟูป่าสู่การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียน 24 คน และครู 4 คน ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระดับเยาวชน ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา