ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน   ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอบรม รักษ์โลก รักแผ่นดิน  ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผอ.จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ  มีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 139 คน ครู 28 คน จาก 48 โรงเรียนใน 13 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ฝึกจิตอาสาความเป็นเยาวชนคนดีที่พร้อมอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคมและประเทศ รวมทั้งพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชน ให้สามารถบริการจัดการพลังงานอย่างรู้ เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานของโลก

การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม คณะยุวทูตความดีได้ศึกษานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “บารมีจักรีแผ่ไพศาล  บริบาลสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยเฉพาะแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศ ทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทนและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงและยั่งยืน

นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานควรรู้  เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานการผลิต การใช้งาน และนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

นิทรรศการประหยัดพลังงานเราทำได้  เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้โดยเริ่มจากตัวเอง เช่น การกำจัดขยะ การเดินทาง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเหมาะสม

นิทรรศการสวนนวัตกรรมพลังงาน   เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่นำพลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์และลม มาเป็นพลังทดแทนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาทิ ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า และระบบถังหมักก๊าชชีวภาพจากขยะอินทรีย์

รวมทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ฟื้นฟูโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประการสำคัญคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ โครงการในพระราชดำริฯ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่มีคุณค่าและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ เรียนรู้การพัฒนาดิน ที่แข็งเป็นดานโดยการใช้หญ้าแฝก การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินตามความลาดชันของพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นในดิน และลดความเร็วของกระแสน้ำ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  อำเภอท่ายาง เรียนรู้การปลูกไม้ผลพืชไร่และพืชผักต่างๆ มีแปลงสาธิตปลูกข้าว ปลูกยางพารา ซึ่งไม่ให้มีการใช้สารเคมี และการปศุสัตว์ มีการทดลองทำฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และมีการใช้พลังงานจากทุ่งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเขากลิ้ง  อำเภอแก่งกระจาน เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เยี่ยมชมการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเป็นการเลี้ยงตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย ทำการผลิตอย่างพอเพียงโดยยึดหลักธรรมชาติ การปลูกผักปลอดสารพิษ  
และเรียนรู้สร้างบ้านดิน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม  ศึกษาการจัดการน้ำเสียและขยะแบบต่างๆ โดยให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย และราคาประหยัด

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียน 27 คน และครู 4 คน ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระดับเยาวชน
ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม