ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน

           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายจอร์แดนประกอบด้วยนาย Hussein Al-Momani อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์แดน
           ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ผลจากการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไทยมาให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่จอร์แดน และแนวทางการดำเนินงานระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 
           ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปศูนย์พยากรณ์อากาศเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในปฏิบัติการและวิเคราะห์ข้อมูลในการทำฝนในจอร์แดน