ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยที่มหาวิทยาลัย Wroclaw University of Economics     ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยที่มหาวิทยาลัย Wroclaw University of Economics

          นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุม 10th Annual International Conference on the Asia-Pacific Region ที่มหาวิทยาลัย Wroclaw University of Economics เมือง Wroclaw จังหวัด Lower Silesia ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2560 ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “Opportunities and Challenges: Thailand’s Strategy towards Sustainable Development” ซึ่งหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้ คือ The Development Challenges of Asia-Pacific Countries โดยเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในการพัฒนามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพื้นฐานสำคัญ รวมถึงการดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และกล่าวถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ลงทุนที่สำคัญของไทย เพื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pawel Hreniak ผู้ว่าราชการจังหวัด Lower Silesia ซึ่งได้หารือกันถึงศักยภาพและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับโปแลนด์ และหลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษ Walbrzych Special Economic Zone (WSEZ) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นอันดับ 4 ของยุโรป และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ลงทุนในเขตดังกล่าว โดยมีนาย Maciej Badora ประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษ WSEZ, INVEST-PARK Ltd. ให้การต้อนรับ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขต WSEZ และเยี่ยมชมพื้นที่ sub-zone ของเขตเศรษฐกิจด้วย