ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 29 สิงหาคม 2560 มุ่งเน้นให้เยาวชนน้อมนำแนวคิดความพอเพียงตามคำพ่อสอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน  ให้นักเรียนรู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมความรอบรู้ให้เยาวชนไทย ก้าวไกลทันโลก

ทั้งนี้  มีโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่าย ใน 3 จังหวัด เข้าร่วมจำนวน 31 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งคณะผู้บริหาร
ครูและนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,021 คน

จังหวัดชัยนาท  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2560 มีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนางนงนุช  เพ็ชรรัตน์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้  มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 5 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,666 คน                                               

จังหวัดอุทัยธานี  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 โดยมี นายชัยสิริ
อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 10 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,025 คน

จังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม  2560 โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการ
มูลนิธิยุวทูตความดี  ร่วมกับนายสมเกียรติ  ศีรษะเนตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 16 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,330 คน

ในนิทรรศการเมืองพอเพียง เยาวชนยุวทูตฯ ได้เรียนรู้พลังความพอเพียงจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  10 ประการ

-  รู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก                                     -  มีความเพียร ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

-  ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักข่มใจ                                    -  รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

-  หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำจริง                         -  เอาใจใส่ ขยัน พึ่งพาตนเอง

-  รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รัก สามัคคี                           -.  จะต้องรับและจะต้องให้ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่

- ปลูกจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน          - ระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ

ฐาน“พระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง” ที่น้อมนำแนวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ทั้ง 10 ประการ มาเป็นต้นแบบให้คณะผู้บริหารและครูได้พิจารณา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ดังนี้

              -  เศรษฐกิจพอเพียง             -  ระเบิดจากภายใน             -  พออยู่ พอกิน            
              -  ทำงานแบบองค์รวม           -  ทำตามลำดับชั้น              -  ทำงานอย่างมีความสุข                                         
              -  ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ     -  แก้ปัญหาจากจุดเล็ก        -  ไม่ติดตำรา                                               
              -  ขาดทุน คือกำไร

นอกจากนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมเมืองพอเพียง จะได้เรียนรู้จากฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ที่กล่าวถึงพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ และสิ่งที่เป็นแบบอย่าง แก่เยาวชนในเรื่องความกตัญญู
ในส่วนฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นักเรียนที่เข้าฐานนี้ทุกคนจะได้ตั้งปณิธานความดี ที่มุ่งมั่นจะปฏิบัติ เพื่อถวายสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วย

กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้บนเวทีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ประกอบด้วยการจัดฉายวิดีทัศน์ “ตามรอยพ่อ สู่วิถีพอเพียง” และกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราว ด้วยการเล่าเรื่อง  ผ่านภาพวาด และนิทาน ที่เกี่ยวเนื่องถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการรณรงค์แข่งขัน คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด  รับรางวัล และนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
ได้ทราบและเรียนรู้

ทั้งนี้  นักเรียนมีการตื่นตัวในการเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมในเมืองพอเพียง และกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้บนเวทีอย่างแข็งขัน นอกจากนั้น คุณครูผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน สามารถให้ความรู้ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอนอย่างน่าชื่นชม

โดยรวม นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบการนำเสนอในฐานต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ทำให้รู้จักความพอดี พอประมาณ ได้เรียนรู้การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และได้รู้ถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 

ขณะที่คณะผู้บริหารและครู ที่ได้เข้าชมนิทรรศการเมืองพอเพียง เห็นว่า  รูปแบบการจัดน่าสนใจมาก เนื้อหาและรูปภาพของแต่ละฐานการเรียนรู้เหมาะกับนักเรียน ทำให้ได้รับความรู้หลากหลาย เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนและใช้ในชีวิตประจำวัน