ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พร้อมด้วยข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และสมาชิกทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
วันฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”