ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายราวาสในงานทำบุญวันมาฆบูชา และพิธีบำเพ็ญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย-นอร์เวย์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายราวาสในงานทำบุญวันมาฆบูชา และพิธีบำเพ็ญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย-นอร์เวย์

          เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันมาฆบูชา และพิธีบำเพ็ญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย-นอร์เวย์ และรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยมีพระสงฆ์ ๑๕ รูป ร่วมพิธี และมีชาวไทยในกรุงออสโลและเมืองใกล้เคียง ตลอดจนชุมชนชาวพุทธ ที่เป็นชาวต่างชาติ อาทิ ชาวศรีลังกา และชาวนอร์เวย์ที่สนใจในพระพุทธศานาเข้าร่วม
          เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้อ่านประกาศรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ซึ่งพระวิมลศาสนวิเทศ ได้รับยกย่องในฐานะบุคคลต้นแบบ จากมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมทั้งได้ร่วมกล่าวถวายมุทิตา สักการะพระวิมลศาสนวิเทศ เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี ด้วย
          ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบปะและร่วมชมกิจกรรมของชุมชน และเยาวชนไทยในนอร์เวย์ โดย เอกอัครราชทูตฯ ได้ชื่นชมชาวไทยในนอร์เวย์ที่มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และได้ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นประโยชน์กับทั้งประเทศไทยและนอร์เวย์ ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของชาวไทยในประเทศไทย โดยขอให้
ชาวไทยในนอร์เวย์ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งรักษาความเป็นปึกแผ่นของชาวไทย
ในนอร์เวย์สืบไป