ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว  ร่วมประชุม Video Conference กับทางการเมืองชิงต่าว  เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙ ของเมืองชิงต่าว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมประชุม Video Conference กับทางการเมืองชิงต่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙ ของเมืองชิงต่าว

                   วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กงสุล ได้เข้าร่วมประชุม Video Conference กับทางการเมืองชิงต่าว โดยมีนายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าวเป็นประธาน กงสุลใหญ่ฯ เกาหลีใต้และญี่ปุ่นประจำเมืองชิงต่าว ตลอดจนหน่วยงานฝ่ายจีนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายเซวียฯ ได้แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-๑๙ เมืองชิงต่าว ว่าตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นมา เมืองชิงต่าวมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ ๕๓ รายและไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจนถึงปัจจุบัน (จากรายงานของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น.)

                   ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามแนวทางของทางการเมืองชิงต่าวเกี่ยวกับการกลับเข้าที่พักของนักศึกษาต่างชาติที่พำนักนอกมหาวิทยาลัยหากมีกำหนดวันเวลาที่แน่นอนในการเปิดภาคการศึกษา เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ที่พำนักในเมืองชิงต่าวเป็นนักศึกษาและบางส่วนได้เดินทางกลับไทยในช่วงวันหยุดยาวและหากชุมชนนั้นถูกประกาศให้ปิดชุมชนเนื่องจากมีผู้ติดเชื้ออาจเกิดปัญหาหากเข้าที่พักไม่ได้  ทางการเมืองชิงต่าวให้คำมั่นว่าจะไม่เกิดปัญหาในการกลับเข้าที่พัก (หากนักศึกษารายใดมีปัญหาสามารถแจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางหมายเลขสายด่วน ๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔) สำหรับสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ผักและผลไม้ในเมืองชิงต่าวมีเพียงพอต่อการบริโภค ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ชาวไทยทุกท่านในพื้นที่ทราบและย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันตนเองและเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของ COVID-๑๙ ในพื้นที่ผ่านทางกลุ่มออนไลน์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งขึ้นด้วย