ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ เมือง Hamilton ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ เมือง Hamilton

เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่กงสุลให้บริการประชาชนที่โรงแรมโนโวเทล เมือง Hamilton โดยได้ให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางและบริการด้านกงสุลอื่น ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านงานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ โดยมีผู้มารับบริการจากพื้นที่ในภูมิภาค Waikato และเมืองใกล้เคียงกว่า ๙๐ คน ทั้งนี้ เมือง Hamilton เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาค Waikato และเป็น เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นลำดับที่ ๔ ของนิวซีแลนด์

โดยในช่วงเย็นของวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูตดนัยฯ และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ   ได้พบกับชุมชนไทยที่ร้าน Dora’s Cafe เมือง Hamilton เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยและให้ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายและช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ที่วัดพุทธสามัคคี ณ นคร Christchurch โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔ ๔๙๖ ๒๙๐๐ ต่อ ๓