ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีเปิดโครการรุดงค์ธรรมยาตรานานาชาติสู่แดนพุทธภูมิ ไทย- เนปาล - อินเดีย ปีที่๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีเปิดโครการรุดงค์ธรรมยาตรานานาชาติสู่แดนพุทธภูมิ ไทย- เนปาล - อินเดีย ปีที่๒

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย (บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน) ประชาชนชาวไทยในประเทศเนปาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรุดงค์ธรรมยาตรานานาชาติสู่แดนพุทธภูมิไทย-เนปาล –อินเดียปีที่ ๒ ณ วัด Ananda Kuti Vihar กรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรานานาชาติฯ จัดโดยคณะสงฆ์วัดป่าสว่างบุญ (เจดีย์ ๕๐๐ ยอด) จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเนปาลถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศโดยมีพระสฆ์จากประเทศไทยร่วมรุดงค์ในโครงการธุดงค์ธรมยาตรานานาชาติฯ จำนวน ๔๕ รูป ระหว่างวันที่ ๑๑ ก.พ. - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓