ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กล่าวสุนทรพจน์ในงาน  “Appreciation Luncheon by THAI” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กล่าวสุนทรพจน์ในงาน “Appreciation Luncheon by THAI”

              เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงาน “Appreciation Luncheon by THAI” ซึ่งจัดโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองกัลกัตตา ณ ห้อง Studio ๑ โรงแรม JW Marriott เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้แทนบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนประมาณ ๔๐ คน

             ในงานดังกล่าว นายกฤษ ธีรารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองกัลกัตตาได้กล่าวต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และกล่าวถึงปี ๒๕๖๓ ว่าเป็นปีครบรอบ ๖๐ ปี การก่อตั้งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการเปิดเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองกัลกัตตา ซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เส้นทางที่ ๒ ของสายการบินฯ ตลอดจนกล่าวถึงแผนงานและกิจกรรมของบริษัทฯ ในปี ๒๕๖๓ และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการของสายการบินฯ ด้วยดีมาตลอด

             จากนั้น กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมืออันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองกัลกัตตา ภายใต้ทีมประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ แสดงความยินดีกับบริษัทการบินไทยฯ ที่ได้รับรางวัล Skytrax Awards ๒๐๑๙ ในสาขา World’s Best Airline Lounge Spa และสาขา Best Airline Staff in Asia โดยได้รับรางวัล ในสาขา World’s Best Airline Lounge Spa ติดต่อกันเป็นปีที่ ๕

             นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวถึงการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) ไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ กล่าวถึงสถิติการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยในปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาทั้งหมดประมาณ ๓๙ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ จากสถิติของปี ๒๕๖๑ โดยสถิตินักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพิ่มสูงขึ้นมากถึงร้อยละ ๒๒ ในโอกาสนี้ จึงกล่าวขอบคุณบริษัทท่องเที่ยวซึ่งได้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมภาคประชาชนระหว่างไทยกับอินเดียให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยกับอินเดียในมิติต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยว อาทิ การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรม และฝากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนประเทศไทยจำนวนกว่า ๔๐ ล้านคน ตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้สำหรับปี ๒๕๖๓ นี้ด้วย

             ในช่วงท้ายของงาน บริษัท การบินไทยฯ ได้มอบโล่รางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเดินทางด้วยสายการบินไทย และกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญให้เป็นประธานจับฉลากและมอบรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินของการบินไทย จำนวน ๒ ใบ ให้แก่ผู้โชคดีภายในงานครั้งนี้ด้วย