ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : Tradition meets Innovation - บทความเกี่ยวกับประเทศไทยในนิตยสาร Cercle Diplomatique ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : Tradition meets Innovation - บทความเกี่ยวกับประเทศไทยในนิตยสาร Cercle Diplomatique

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้รับเชิญให้เป็นแขกพิเศษเข้าร่วมงานเปิดตัวนิตยสาร Cercle Diplomatique ฉบับเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ พระราชวังเชินบรุนน์  โดยนิตยสาร CD ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับประเทศไทย ในหัวข้อ “Tradition meets Innovation” 

ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ออสเตรีย ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งมีบทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย - ออสเตรียที่พัฒนามาอย่างยั่งยืน บนรากฐานความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น การศึกษา ดนตรี  นวัตกรรม Smart City และการท่องเที่ยว เป็นต้น

นิตยสาร Cercle Diplomatique เป็นนิตยสาร ตีพิมพ์ครั้งละ ๔๐,๐๐๐ ฉบับ และเข้าถึงผู้อ่านได้ครั้งละราว ๒๐๐,๐๐๐ คน เป็นนิตยสารที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่แวดวงคณะทูต ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนในออสเตรีย