ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงวอร์ซอ  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงวอร์ซอ

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการเข้าร่วมการประชุม Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East โดยนางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและได้เข้าร่วมการประชุมด้วย