ข่าวอื่นๆ : นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

            นายอันเดรย์ บาบิช (Andrej Babiš) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กและคณะ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็ก

            ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กจะพบหารืออย่างเป็นทางการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็ก และพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมของยุโรปและมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มานานหลายศตวรรษ 

            สาธารณรัฐเช็กให้ความสำคัญกับการขยายการค้าและการลงทุนในเอเชียตามนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการค้าในภูมิภาคยุโรป โดยมองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถเป็นฐานสำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์ของเช็กไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยและภูมิภาคใกล้เคียง 

            การเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้มีคณะผู้แทนภาคเอกชนเช็กร่วมเดินทางมาด้วย จำนวน ๔๘ คน จาก ๔๐ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในหลากหลายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต การป้องกันประเทศ ยานยนต์และส่วนประกอบ ระบบราง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบินและอากาศยาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการแพทย์ อุตสาหกรรมไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยคณะผู้แทนภาคเอกชนเช็กจะเข้าร่วมการสัมมนาทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรมเช็ก เพื่อสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจกับภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ ภาคเอกชนเช็กมีความสนใจอย่างจริงจังในนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

            อนึ่ง ประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็กมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี โดยมีการค้าขายเครื่องจักร อะไหล่และส่วนประกอบยานพาหนะระหว่างกัน และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๑๗ แม้ว่าประเทศทั้งสองจะตั้งอยู่ห่างไกลกันและยังไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างกัน แต่ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเช็กเดินทางมาไทยประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนต่อปี และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเช็กในจำนวนใกล้เคียงกัน