ข่าวอื่นๆ : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ....

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบการที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและกาารค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง การดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... พร้อมทั้งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ในการนี้ ขอเรียนสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

ไฟล์แนบ