ข่าวอื่นๆ : โครงการ Model ASEM ครั้งที่ ๘ ณ กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : โครงการ Model ASEM ครั้งที่ ๘ ณ กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ Model ASEM ครั้งที่ ๘ ณ กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พ.ย. ๖๐ โดยจะจัดคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ ๑๓ (13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิการยน ๒๕๖๐ ณ กรุงเนปยีดอ และเชิญชวนเยาวชนจากสมาชิกอาเซมเข้าร่วม 
            โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทูต การเจรจา และการพูด  ในที่สาธารณะของเยาวชน โดยการจำลองสถานการณ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ ๑๓ ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการเมืองและความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรปกับรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซมและเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซมด้วย
            โครงการฯ ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การเตรียมความพร้อมออนไลน์ ๖ สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เอเชีย – ยุโรป และจะได้รับมอบหมายงานซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จลุล่วง (๒) การประชุม ๔ วัน ณ กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปยีดอ เป็นการจำลองการประชุมเต็มคณะและการประชุมของคณะทำงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่จะหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ ๑๓ และการจัดทำถ้อยแถลงของประธาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสเข้ารับการฝึกเชิงปฏิบัติและเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซมและองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง และ (๓) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ ๑๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของการประชุมฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ คน จะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแถลงการณ์ประธานของโครงการ Model ASEM ครั้งที่ ๘ ต่อที่ประชุมฯ ในพิธีเปิดการประชุมฯ ด้วย
            คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี มีความสนใจในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดและเขียนได้ดี ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และอาหารให้แก่ผู้สมัครจำนวน ๑๕๐ คนที่ได้รับการคัดเลือก
            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/modelasem8 ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

ไฟล์แนบ