ข่าวอื่นๆ : โครงการ 6th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC6) ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ต.ค. ๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : โครงการ 6th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC6) ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ต.ค. ๖๐

            โครงการ ARC6 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Future-ready Universities and Graduates: Quality Education Beyond the Horizon” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบในมหาวิทยาลัย และเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับประเด็นการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาของภูมิภาคเอเชียและยุโรป
 
            โครงการ ARC6 ประกอบไปด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ (๑) Student’s Forum ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ต.ค. ๖๐ และ (๒) Rectors’ Conference ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ต.ค. ๖๐ โดยจะหารือภายใต้ ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) Interdisciplinary and Holistic Education and Research (๒) Lifelong Learning และ (๓) Access to Quality Education ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลการหารือและข้อเสนอแนะของโครงการ ARC6 ในที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซมครั้งที่ ๖ (ASEM Education Ministers’ Meeting – ASEM ME6) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๖๐
 
           คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้จัดฯ จะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และอาหารตามที่ปรากฏในร่างกำหนดการให้แก่ผู้สมัคร
ที่ได้รับการคัดเลือก
 
            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc6_sf ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐