ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ประชาชน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ประชาชน โดยการเปิดบริการพิเศษด้านกงสุลเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑. การเปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน ๔ แห่ง รายละเอียด ดังนี้  
     -   สถานที่ : สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค)  
    สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)  
    สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย และ สำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี  
     -   วันให้บริการ : วันเสาร์ที่ ๑๔ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันเสาร์ที่ ๑๑ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
     -   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
 
๒. การให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเอง  
สำหรับเอกสาร ๑๙ ประเภท ได้แก่  
    (๑) บัตรประชาชน 
    (๒) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร  
    (๓) ทะเบียนบ้าน  
    (๔) สูติบัตร  
    (๕) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว)  
    (๖) ใบสำคัญการสมรส  
    (๗) ทะเบียนสมรสและบันทึก  
    (๘) ใบสำคัญการหย่า  
    (๙) ทะเบียนหย่าและบันทึก  
    (๑๐) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  
    (๑๑) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว  
    (๑๒) หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม  
    (๑๓) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล  
    (๑๔) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  
    (๑๕) หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล   
    (๑๖) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  
    (๑๗) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส  
    (๑๘) หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร 
    (๑๙) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด ๒๔ ชั่วโมงได้ที่ Call Center กรมการกงสุล ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ และที่ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ