ข่าวอื่นๆ : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเรื่องการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเรื่องการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเรื่องการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ (Regional Workshop on the Voluntary Repatriation of Refugees) ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนรัฐบาลประเทศต้นทาง ประเทศผู้รับผู้ลี้ภัย และประเทศผู้ให้ทั้งจากในและนอกภูมิภาค ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนภาควิชาการ และอดีตผู้ลี้ภัย อาทิ กัมพูชา เวียดนาม สปป. ลาว เมียนมา บังกลาเทศ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อิหร่าน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และธนาคารโลก รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ คน เข้าร่วม

ในโอกาสนี้ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยย้ำถึงความสำคัญของการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจในฐานะทางออกที่ยั่งยืนสำหรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่ยืดเยื้อทั่วโลก และความสำคัญของความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้นได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมซึ่งมีภารกิจหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งกลับผู้ลี้ภัยมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจที่ต้องพึ่งพาปัจจัยสนับสนุนหลายประการและแตกต่างไปตามแต่ละบริบท ทั้งในแง่ประเทศต้นทางและประเทศผู้รับผู้ลี้ภัย รวมทั้งเป็นโอกาสในการกำหนดความช่วยเหลือที่จำเป็นที่จะทำให้การส่งกลับดังกล่าวประสบความสำเร็จ และสามารถนำเนื้อหาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไปใช้ประโยชน์ให้เข้ากับบริบทสถานการณ์ผู้ลี้ภัยของตนได้ต่อไป