ข่าวอื่นๆ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Cooperation) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนายกู ฮง ซอก อธิบดีกรมอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือ Mekong – ROK (ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๐) และผลการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือ Mekong – ROK Cooperation Fund (MKCF) รวมทั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) การประชุมรัฐมนตรี Mekong – ROK ครั้งที่ ๙ ที่กรุงเทพฯ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒(๒) การประชุมภาคธุรกิจ Mekong – ROK Business Forum ครั้งที่ ๗ ที่กรุงเทพฯ ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และ (๓) การประชุมผู้นำ Mekong – ROK ครั้งที่ ๑ ณ เมืองปูซาน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับกำหนดการ หัวข้อ และผลลัพธ์ของการประชุมต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชุมระดับผู้นำ Mekong – ROK ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี วาระพิเศษในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างและการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ New Southern Policy ของสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน MKCF ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นความร่วมมือในหลากหลายสาขา อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น โดยในปี ๒๕๖๒ หน่วยงานของไทยให้ความสนใจส่งข้อเสนอโครงการ MKCF เป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนฯ ของฝ่ายเกาหลีอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในปี ๒๕๖๒ และมีแผนที่จะเพิ่มเป็นถึง ๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ ในการนี้ ไทยได้แสดงความพร้อมเป็นหุ้นส่วนกับสาธารณรัฐเกาหลีในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือไตรภาคีระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency – KOICA) พร้อมผลักดันให้การดำเนินโครงการ MKCF สอดคล้องกับสาขาความร่วมมือที่สำคัญในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) 
 
กรอบความร่วมมือ Mekong – ROK เป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปี ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีความร่วมมือที่สำคัญ ๖ สาขา ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) การบริหารทรัพยากรน้ำ (๕) การเกษตรและพัฒนาชนบท และ (๖) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไทยมีบทบาทเป็นเจ้าภาพร่วมของกรอบความร่วมมือฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และเป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือสำหรับสาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท