ข่าวสารนิเทศ : การประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไทยได้เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช เลขาธิการมูลนิธิไทย นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร.ท. อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก และที่ปรึกษามูลนิธิไทย ได้แก่ นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งมีกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของมูลนิธิไทยที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ อาทิ การนำคณะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ไปแสดงในงานเทศกาลไทยที่เมืองฟูกูโอกะ ในโอกาสการเปิดทำการ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งได้รับการชื่นชมและสร้างความประทับใจแก่ชาวญี่ปุ่นที่ไปร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิไทยในอนาคต โดยเห็นชอบให้จัดการประชุมในลักษณะหารืออย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) เพื่อระดมสมองต่อไป

นอกจากนี้ ในโอกาสที่นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช จะครบวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิไทย ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณที่นายสาโรจน์ฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิไทยอย่างแข็งขันตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนามูลนิธิไทยให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างความนิยมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ