ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Intersessional Meeting for dialogue and cooperation on human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Intersessional Meeting for dialogue and cooperation on human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศพร้อมคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุม Intersessional Meeting for dialogue and cooperation on human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การบูรณาการของความเชื่อมโยงระหว่างการอนุวัติสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติ” โดยมีผู้แทนจากปานามา บูร์กินาฟาโซ และสถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมาร์ก (Danish Institute for Human Rights) เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ไปสู่ระดับท้องถิ่นและมีความพยายามในการเปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการทำงานร่วมกันผ่านคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำรายงานสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ด้วย

ในช่วงการอภิปรายทั่วไป นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามกลุ่มประเทศอาเซียน ย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความยั่งยืนเป็นประเด็นหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒

การประชุม Intersessional Meeting ครั้งนี้ จัดขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ ๓๗/๒๔ ซึ่งรับทราบความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยผลลัพธ์ของการประชุมจะเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ในระดับรัฐมนตรี ภายใต้ ECOSOC ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และระดับผู้นำภายใต้สมัชชาสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ต่อไป