ข่าวสารนิเทศ : งาน ๒๐ ปี กรมการกงสุลและกงสุลแฟร์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งาน ๒๐ ปี กรมการกงสุลและกงสุลแฟร์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดกิจกรรม “๒๐ ปี กรมการกงสุลและกงสุลแฟร์” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล และการเปิดอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

กิจกรรม “๒๐ ปีกรมการกงสุลและกงสุลแฟร์” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทการดำเนินงานของกรมการกงสุลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเชื่อมโยงระหว่างกรมการกงสุลกับต่างจังหวัดและต่างประเทศ การพัฒนาระบบงานไปสู่ Best & Smart Services ทั้งในกรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้แก่

๑. พิธีเปิดงานโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒. การเสวนา “๒๐ ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้างานการทูตเพื่อประชาชน” ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตอธิบดีกรมการกงสุลคนแรก นายจักร บุญ-หลง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และอดีตอธิบดีกรมการกงสุล และนายชาตรี อรรจนันท์ อธิบดีกรมการกงสุล
๓. การออกร้านจำหน่ายสินค้าของจังหวัดที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวตั้งอยู่ รวม ๑๔ จังหวัดทั่วประเทศ และสินค้าเกษตรแปรรูปจากจังหวัดต่าง ๆ และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสินค้าต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยที่มีความร่วมมือด้านกงสุลกับไทย
๔. การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. (ปิดรับคำร้องเวลา ๑๗.๐๐ น.)
๕. การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖. การวางผังของกิจกรรมภายในงาน ได้แก่
    ชั้น ๑  - บูธจำหน่ายสินค้าจังหวัดต่าง ๆ และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โถงทางเข้าชั้น ๑)
              - ห้องรับประทานอาหารบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนในร้านอาหารวิภาวดี
    ชั้น ๒  - บูธกรมการกงสุล “ให้คำปรึกษางานกงสุล” และ “จำหน่ายของที่ระลึก” (บริเวณ Q-online)
              - บูธสินค้าจังหวัดต่าง ๆ (โถงหน้าธนาคารออมสิน)
              - สินค้าต่างประเทศ และสินค้าเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดปทุมธานี (หลังประชาสัมพันธ์)
              - เวทีและการแสดง (โถงชั้น ๒ หลังประชาสัมพันธ์)
              - บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (โถงรับเล่มหนังสือเดินทาง)
              - บอร์ดนิทรรศการ “วิวัฒนาการหนังสือเดินทางไทย” (โถงรับเล่มหนังสือเดินทาง)