ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๕  “หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา:  จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๕ “หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา: จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต”

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๕ “หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา: จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต” ณ ลานอีเดน ๓ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกล่าวในกิจกรรมครั้งนี้ และหน่วยงานจากประเทศคู่ร่วมมือ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรคู่ร่วมมือฝ่ายไทยและต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วย
 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) จัดกิจกรรม TICA Connect  ครั้งที่ ๕ เพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดำเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา อาทิ ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม พลังงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานความร่วมมือแบบหุ้นส่วนในอนาคต  อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างหน่วยงานไทยและต่างประเทศ 
 

ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและไทยได้ริเริ่มความร่วมมือในรูปแบบของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นกรอบในการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการพัฒนาให้แก่ ภูมิภาคเอเชีย และช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในส่วนของไทยได้มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการพัฒนาผ่านนโยบาย Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals Partnership (SEP for SDGs Partnership) ส่งผลให้ไทยกับสหรัฐอเมริกา กลายเป็น “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา” ในทุกมิติ ทั้งการทูต ความมั่นคง และการพัฒนา
 

พร้อมนี้ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และกล่าวถึงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการพระราชดำริแก้มลิงที่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ประสงค์จะร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมูลนิธิโคคา โคล่า ประเทศไทย เพื่อนำแนวพระราชดำริ ไปสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชุมชนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง อาทิ สปป.ลาว
 

ภายในงานมีการสัมภาษณ์อดีตผู้รับทุนการศึกษาจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา การเสวนาและการแสดงนิทรรศการ เพื่อสะท้อนถึงวิวัฒนาการความร่วมมือด้านการพัฒนาของทั้งสองประเทศ