ข่าวสารนิเทศ : ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ  “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs”

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN-Australia Workshop: Future of Digital Transformation among ASEAN MSMEs” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ว่า ไทยยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนและออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ในการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) เพื่อสนับสนุนให้ MSMEs บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและทางนวัตกรรม (Globally Competitive and Innovative) ของไทยและอาเซียนตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ. 2016 – 2025 (ASEAN Strategic Action Plan on SME Development Plan-SAPSMED 2016 – 2025)     

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7๐ คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม MSMEs เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ความท้าทายของ MSMEs ต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ๒) การเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs ๓) บทบาทของภาครัฐต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ MSMEs และ ๔) การประมวลผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อรายงานต่อที่ประชุม Business Summit ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเข้าร่วม