ข่าวสารนิเทศ : นาย Jean-Baptiste Lemoyne รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นาย Jean-Baptiste Lemoyne รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          นาย Jean-Baptiste Lemoyne รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย Lemoyne มีกำหนดจะพบหารือกับนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ในช่วงการเยือน นาย Lemoyne มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีของไทย อาทิ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          การเยือนไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งขยายมูลค่าและปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของไทย