ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Achieving the Universal Health Coverage: From the past to the future ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Achieving the Universal Health Coverage: From the past to the future

          เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ Achieving the Universal Health Coverage (UHC): From the past to the future ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กล่าวเปิดงานเสวนาฯ และศาตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนาย Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ
          งานดังกล่าวเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการด้าน UHC ของไทยและทิศทางในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความพยายามในการบรรลุ UHC ของหน่วยงานต่าง ๆโดยมีผู้แทนจากจาก สปสช. (National Health Security Office of Thailand – NHSO) ธนาคารโลก (World Bank Group) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency – JICA) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) เข้าร่วมอภิปราย งานเสวนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ UHC มากขึ้น และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานไทยและองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินงานด้าน UHC อีกทั้ง นับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย UHC ให้สำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ อีกด้วย
          ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกชื่นชมบทบาทไทยในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีจุดเด่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบกับการที่รัฐบาลมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนระบบนี้ให้ดำเนินไปได้ นอกจากนี้ ในการอภิปรายร่วม นาย Tim Evans, Senior Director of Health, Nutrition and Population ธนาคารโลก กล่าวว่า ตัวอย่างของไทยแสดงให้เห็นว่า ไม่ต้องเป็นประเทศที่ร่ำรวยก็สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนได้  และธนาคารโลก
มองว่า การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
          ในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๗๐ คน อาทิ เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป