ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลเปิดให้บริการพิเศษทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์เพิ่มเติม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลเปิดให้บริการพิเศษทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์เพิ่มเติม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๑

กรมการกงสุลจะเปิดบริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมและใกล้วันหยุดราชการปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคนไทยนิยมเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

๑. วันที่เปิดให้บริการ รวม ๘ วัน (ทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๒. สถานที่ให้บริการ ๓ แห่ง ได้แก่
    (๑) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)
    (๒) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)
    (๓) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (จำกัดคิวรับคำร้อง จำนวน ๘๐๐ คิวต่อวันเท่านั้น

๓. เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

๔. ประเภทการให้บริการ สำหรับการทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่มีบริการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน) รวมทั้งบริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) โดยรับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ยกเว้นสาขา MRT คลองเตย ซึ่งผู้ร้องขอทำหนังสือเดินทางจะได้รับเล่มทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (Passport Speed Post - PSP) เท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด ๒๔ ชั่วโมงได้ที่ Call Center กรมการกงสุล ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒ และ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ