ข่าวสารนิเทศ : นาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นาย Angelino Alfano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและคณะ มีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดการพบหารือทวิภาคีและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Angelino Alfano ณ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกัน ณ ทำเนียบรัฐบาลด้วย

ทั้งสองฝ่ายจะหารือในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี ได้แก่ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ในสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขานวัตกรรมอาหาร สตาร์ทอัพ และเทคโนโลยีชีวภาพ และการส่งเสริมการติดต่อในระดับประชาชน โดยผ่านความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

สาธารณรัฐอิตาลีเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศแรกที่ทาบทามการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังจากมีการปรับข้อมติของสหภาพยุโรป การเยือนประเทศไทยของนาย Angelino Alfano ในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสาธารณรัฐอิตาลีในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิตาลีด้วย