ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมในงานวันเด็กโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมในงานวันเด็กโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

          เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของกระทรวงการต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 
          ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและจะช่วยเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหน้าที่ของเยาวชน ๑๐ ประการ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับน้อง ๆ เยาวชน ผ่านการละเล่นในฐานกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการ “สืบสานสมานมิตร” ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการต่างประเทศของไทยแก่เยาวชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานต่อไป
          นอกจากนี้ จะมีของรางวัลและของที่ระลึกที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ อาทิ การทำหนังสือเดินทางยุวทูต เครื่องเขียน และสมุดจดบันทึกที่จะมอบให้เยาวชนเป็นของที่ระลึก รวมทั้งได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือ Call Center ที่ ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒