ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลเปิดให้บริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้ประชาชน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลเปิดให้บริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้ประชาชน

                กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุล มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ แก่ประชาชน ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของรัฐบาล โดยจะเปิดบริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงเวลาต้นปีซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              ๑.๑ วันเปิดให้บริการ (๑) วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม 2560 (๒) วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๓) วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ และ (๔) วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑  

              ๑.๒ สถานที่ให้บริการ  ๓ แห่ง ได้แก่

                      (๑) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

                      (๒) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์)

       (๓) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza/สายใต้ใหม่)

๑.๓ เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

๑.๔ ประเภทการให้บริการ สำหรับการทำหนังสือเดินทางธรรมดา โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) รวมทั้งบริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)

             สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ Call Center กรมการกงสุล ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒ และที่ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ