ข่าวสารนิเทศ : การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี 60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี 60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี (60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship) ” การจัดการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๑ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
 
ระยะเวลาการแข่งขัน
การรับสมัคร: ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
การประกาศผล: ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
แนวคิดหลักสำหรับการประกวด “๖๐ ปีแห่งมิตรภาพทางการทูตไทย - สาธารณรัฐเกาหลี”
 
หลักเกณฑ์การส่งผลงาน 
(๑) ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยหรือสาธารณรัฐเกาหลี
(๒) ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ แบบ
(๓) ตราสัญลักษณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยและเกาหลี
(๔) ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบ ดังนี้ (๑) ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น (๒) ขนาดไม่เกิน ๓ MB (๓) ความละเอียดมากกว่า ๓๐๐ dpi (๔) อยู่ในรูปแบบ PNG และ JPEG
(๕) ตราสัญลักษณ์จะต้องปรากฏคำว่า “60th Anniversary of Thailand - Republic of Korea Diplomatic Relations” ในชิ้นงาน
(๖) การส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเขียนอธิบาย (ภาษาไทย เกาหลี หรืออังกฤษ) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
(๗) การส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานในรูปแบบ .png และ .jpg มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 60tharok@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
(๘) การประกาศผลจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย 
 
เงื่อนไขการสมัคร
(๑) ตราสัญลักษณ์ที่นำส่งจะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในประเทศอื่น ๆ มาก่อน 
(๒) ผู้ชนะการแข่งขันจะต้องโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่ออกแบบให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
 
เกณฑ์การตัดสิน 
(๑) ความสวยงาม และการสื่ออารมณ์และความรู้สึก (mood and tone)
(๒) ความคิดสร้างสรรค์
(๓) ความสอดคล้องกับแนวคิด 
(๔) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
รางวัลชนะเลิศ
(๑) บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ - โซล หรือ โซล - กรุงเทพฯ จำนวน ๒ ที่นั่ง
(๒) ที่พักในกรุงเทพฯ หรือโซล ๓ คืน (ห้องคู่ สำหรับ ๒ ท่าน)
 
ใบสมัคร:
 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาที่อีเมล์ 60tharok@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ผลการประกวดจะประกาศในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ 60tharok@gmail.com