ข่าวสารนิเทศ : โครงการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริแก้มลิงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โครงการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริแก้มลิงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ ๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์กรมหาชน (สสนก.) มูลนิธิอุทกพัฒน์ มูลนิธิโคคา โคล่า The United States Agency for International Development (USAID) และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริแก้มลิง ณ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการไตรภาคีในรูปแบบ Multi-stakeholder Public – Private Partnership โครงการแรกของกรมความร่วมมือฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดสร้างระบบจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริแก้มลิง (๒) การติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ และ (๓) การส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค (แก้มลิง-plus)

โครงการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริแก้มลิง เป็นที่รู้จักแพร่หลายและยอมรับอย่างกว้างขวางใน "Coca-Cola System" ว่า เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิโคคา โคล่า ได้ให้การสนับสนุนโครงการแก้มลิงหลายโครงการในประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะนำโครงการดังกล่าวไปเผยแพร่ในต่างประเทศ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ประธานมูลนิธิโคคา โคล่า ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการแก้มลิงและชุนชุนเศรษฐกิจพอเพียงบึงชำอ้อ จังหวัดปทุมธานี และได้แสดงความชื่มชมโครงการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริแก้มลิงอย่างมาก รวมทั้งวิถีชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบโครงการ

ในการหารือครั้งนี้ ฝ่ายลาวได้แสดงความชื่นชมและซาบซึ้งต่อแนวพระราชดำริฯ และขอบคุณประเทศไทยที่ยินดีแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำของไทย ด้านมูลนิธิโคคา โคล่าได้ย้ำว่า การบริหารจัดการน้ำตามระบบแก้มลิงเป็นแบบอย่างที่ดีที่โคคา โคล่าต้องการนำไปส่งเสริมและเผยแพร่ในต่างประเทศ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ยินดีร่วมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ USAID ในการส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย