ข่าวสารนิเทศ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมประมงโมซัมบิก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมประมงโมซัมบิก

ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมประมงจากสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินงานในสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ด้านประมงในการผสมพันธุ์และวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไทย

โดยในปี ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การก่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิล การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ การสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจำนวน ๒ สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์จิตรลดา และปลานิลแดง สายพันธุ์ปทุมธานี และการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปให้ความรู้และคำแนะนำในการเพาะเลี้ยงและการบริหารจัดการฟาร์มปลานิล

ในโอกาสนี้ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมประมงจากสาธารณรัฐโมซัมบิก จะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการเพาะเลี้ยงปลานิล การเก็บไข่ปลาจากปากปลานิล รวมทั้งการบริหารจัดการดูแลฟาร์มและการศึกษาดูงานที่ฟาร์มปลานิลตัวอย่างทั้งของรัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชังที่จังหวัดกาญจนบุรี และมานิตย์ฟาร์มที่จังหวัดเพชรบุรี

อนึ่ง การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ ๑๗ ของ SDGs ร่วมกัน หรือ SEP for SDGs Partnership