ข่าวสารนิเทศ : การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) ไทย – เมียนมา โดยมีผู้อำนวยการ (อำนวยการระดับสูง) กองเขตแดน และผู้อำนวยการกองเขตแดน กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เป็นประธานร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ JBC และกลไกภายใต้ JBC สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงกำหนดการและแผนงานเพื่อดำเนินการตามผลการประชุม JBC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การก่อสร้างฝายชั่วคราวเพื่อการเกษตรในแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย และการดำเนินการตามแนวทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำเมย จังหวัดตาก และแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

อนึ่ง ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันเพื่อให้เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี JBC ไทย – เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุม JBC ไทย – เมียนมา มาแล้ว ๙ ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐