ข่าวสารนิเทศ : พิธีปิดการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือทางนโยบายระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (Policy Dialogue Support Facility – PDSF) และการเสวนาผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไทย กับสหภาพยุโรป เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : พิธีปิดการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือทางนโยบายระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (Policy Dialogue Support Facility – PDSF) และการเสวนาผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไทย กับสหภาพยุโรป เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ นายเจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (อียู) เข้าร่วมกล่าวในพิธีปิดการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือทางนโยบายระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (Policy Dialogue Support Facility – PDSF) และการเสวนาของหน่วยงานไทยแต่ละภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ “Thailand’s Policy towards SDGs achievement: A Tribute to PDSF” ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ   
 
โครงการ PDSF เป็นโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับอียู เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ระยะเวลา 4.5 ปี) โดยไทยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๔ กิจกรรม ใน ๔ สาขา ได้แก่ (๑) การค้าการลงทุน (๒) อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ (๔) ธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน
 
สำหรับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับอียูในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือไตรภาคี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ (ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน) นอกจากนั้น ไทยพร้อมผลักดันการกระชับความสัมพันธ์กับอียูในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN – EU สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค