ข่าวสารนิเทศ : งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรมประชาสัมพันธ์  ร่วมกับรองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD 

              ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุยซุค คิม (Professor Emeritus Dr. Euisook Kim) จากสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยยองเช ประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลีรองนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลี และกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประชากรโลก

             ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุยซุค คิม เป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านการพยาบาลของสาธารณรัฐเกาหลี  โดยเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ รวมทั้งเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เคยทำหน้าที่/ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสังคม รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมความดันโลหิตสูงของชาติ และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุยซุค คิม มีผลงานในระดับนานาชาติ อาทิ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของพยาบาลทั่วโลกกว่า ๑๖ ล้านคน ผู้ประสานความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาการพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรรมการผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสุขภาพในสหัสวรรษ (MDGs) ขององค์การอนามัยโลก และเป็นกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประชากร

         ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง