ข่าวสารนิเทศ : การประชุมอาเซียน - สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมอาเซียน - สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป และผู้ประสานงานอาเซียน ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมอาเซียน - สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาเป็นประธานร่วมกันและมีนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียนให้การสนับสนุน
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑  (21st ASEAN-EU Ministerial Meeting : AEMM) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน และ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป ในปี ๒๕๖๐ โดยจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสภาพยุโรป รวม ๓๘ ประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNESCAP UNDP UN Women UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และธนาคารโลกเข้าร่วม
 
การประชุมจะเน้น ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) บทบาทของการรวมกลุ่มของภูมิภาค (regional integration) ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดช่องว่างของการพัฒนา เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (๒) การอภิปรายประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) และ (๓) การส่งเสริมความตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศ (gender mainstreaming) ในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
รูปแบบการประชุมจะแบ่งเป็น (๑) การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับสูง (High-Level Segment) ซึ่งจะเป็นการกล่าวถ้อยแถลงโดยรัฐมนตรีหรือผู้แทนระดับสูงในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้แทนจากประเทศอาเซียนกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในหัวข้อทั้งสามข้างต้น (Senior Officials’ level) และ (๓) ช่วงแถลงข่าวร่วมของประธานร่วม ซึ่งจะเน้นย้ำความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย  ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรปบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมรายงานข่าวการประชุมในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/vttDhV
 
 
กำหนดการสื่อมวลชน
การประชุมอาเซียน - สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: 
Towards Achieving the Sustainable Development Goals)
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร
******************************
 
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
สถานที่ ห้อง Riverside 4 ชั้น ๒
 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. การหารือระดับสูง
สถานที่ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๒
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวเปิดงานโดยประธานร่วมอาเซียน - สหภาพยุโรป
๐๙.๑๐ – ๑๐.๒๐ น. การหารือนโยบายบนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน - สหภาพยุโรป
๑๐.๒๕ – ๑๐.๔๐ น. พิธีเปิดโครงการความร่วมมือใหม่ของสหภาพยุโรปร่วมกับอาเซียน
 
๑๐.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. ถ่ายรูปหมู่ที่ระลึก
สถานที่ ห้องบอลรูม ๒ ชั้น ๒
 
๑๖.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. ช่วงสรุปการประชุม โดยประธานร่วมอาเซียน - สหภาพยุโรป
สถานที่ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๒
 
๑๗.๑๕ – ๑๗.๔๕ น. การแถลงข่าวร่วม โดยประธานร่วมอาเซียน - สหภาพยุโรป
สถานที่: ห้อง Riverside 4 ชั้น ๒
 
 
* * * * *