ข่าวสารนิเทศ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Foreign Ministers’ Meeting) ครั้งที่ ๗ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับนาย Kan Pharidh, Under Secretary กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา นาย Kyaw Tin รัฐมนตรีแห่งรัฐเมียนมา และนาย Ha Kim Ngoc รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยมีนาง Kang Kyung-wha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี และนาย Saleumxay Kommasith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ซึ่งระบุรายการกิจกรรมและโครงการซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปครอบคลุมในประเด็นของความเชื่อมโยงในอาเซียน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ (๒) ถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมฯ ซึ่งได้รับรองโครงการที่ประเทศสมาชิกเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๖ โครงการ โดยในปีนี้ ไทยได้เสนอโครงการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นชั่วคราวมายังประเทศไทย (Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand)

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือในเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาค ได้แก่ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี และสถานการณ์ทะเลจีนใต้ ซึ่งทุกฝ่ายสนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางไปสู่การเจรจาเพื่อยุติและลดความขัดแย้งกรณีต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมฯ โดยได้แสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของสาธารณรัฐเกาหลีในอนุภูมิภาค ชื่นชมบทบาทของ Mekong Institute ในฐานะองค์การบริหารที่มีประสิทธิภาพของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และเน้นย้ำความต่อเนื่องของไทยในฐานะประเทศนำสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท นอกจากนี้ ไทยในฐานะประธานการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ACMECS ASEAN และ APEC แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมบทบาทอนุภูมิภาคในเวทีโลก ผ่านการส่งเสริมแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงในกรอบอนุภูมิภาค

อนึ่ง ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมผู้นำอาเซียน –สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงฮานอย เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีได้เสนอให้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญแก่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา มีสาขาความร่วมมือ ๖ สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การเกษตรและพัฒนาชนบท และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์