ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ตามที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (31st ASEAN Summit and Related Meetings) ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้
 
๑. การลงทะเบียน
๑.๑ ทางการฟิลิปปินส์เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://reg.asean2017.ph/media
๑.๓ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน ๓ เดือน และ (๔) รูปถ่ายดิจิทัล ๒ รูป
 
๒. การตรวจลงตรา
 
ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ ๓๐ วัน สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา และ ๙๐ วัน สำหรับหนังสือเดินทางราชการ ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่อีเมล aseanmedia2017@gmail.com และอีเมล mediaaccreditation@asean2017.ph