ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายการ์โลส กาสตาเนดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation – FEALAC) ครั้งที่ ๘ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตร โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเอลซัลวาดอร์ และได้หารือกันในประเด็นที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการค้าข้าวของไทย และการสนับสนุนในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เอลซัลวาดอร์ ยังแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนทุนฝึกอบรมแก่ชาวเอลซัลวาดอร์มาโดยตลอด ก่อนหน้าการหารือ ไทยและเอลซัลวาดอร์ได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ซึ่งถือเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างทั้งสองประเทศ 
 
หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนางแพตตี โลนโดนโย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยไทยและโคลอมเบียมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายสาขา รวมถึงความร่วมมือใต้–ใต้ การท่องเที่ยว การปลูกพืชที่มีมูลค่าทางการค้า เพื่อทดแทนพืชเสพติดภายใต้โครงการหลวง การพัฒนาที่ดิน และการส่งเสริมการค้า โดยฝ่ายโคลอมเบียแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายโคลอมเบียได้ตอบรับคำเชิญในการเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Bilateral Consultations ครั้งที่ ๒ ช่วงปลายปีนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกสาขา