ข่าวสารนิเทศ : ความร่วมมือยกระดับจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ความร่วมมือยกระดับจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา

ตามที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือยกระดับจุดผ่านแดนระหว่างไทย – กัมพูชา นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้
 
๑. ไทยและกัมพูชามีนโยบายที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาพรวมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน อำนวยความสะดวกด้านการไป – มาหาสู่ ระหว่างประชาชน การสัญจร การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า 
 
๒. ปัจจุบัน ไทยให้ความสำคัญกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บริเวณบ้านหนองเอี่ยนจังหวัดสระแก้ว – สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว โดยจะเป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับการขนส่งสินค้าเป็นหลักระหว่างไทยกับกัมพูชา  ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว – ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ส่วนพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรอีกจุดหนึ่ง คือ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งไทยและกัมพูชาจะดำเนินการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป
 
๓. ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายพื้นที่ที่สองฝ่ายเห็นชอบในหลักการที่จะยกระดับจากจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต แต่ขณะนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่ไทยให้ความสำคัญลำดับต้น ทั้งนี้ รัฐบาลสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการที่จะยกระดับพื้นที่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ และได้จัดทำการสำรวจและเก็บรายละเอียดพื้นที่พร้อม ๆ กับพื้นที่อื่น โดยกระบวนการเหล่านี้ได้มีการดำเนินการมาก่อนที่กาสิโนจะเปิดทำการเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
 
๔. การดำเนินการเพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ในทุก ๆ ด้านอย่างรอบคอบ รวมถึงประเด็นด้านเขตแดนและประเด็นด้านความมั่นคงต่าง ๆ โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หากพื้นที่ใดยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิด หรือยังมีประเด็นข้อห่วงกังวลด้านความมั่นคง ก็ยังไม่สามารถยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้