ข่าวสารนิเทศ : ผู้อำนวยการสำนักงานการปลูกพืชทดแทนยาเสพติด สาธารณรัฐโคลอมเบีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผู้อำนวยการสำนักงานการปลูกพืชทดแทนยาเสพติด สาธารณรัฐโคลอมเบีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นาย Eduardo Diaz Uribe ผู้อำนวยการสำนักงานการปลูกพืชทดแทนยาเสพติด (Director of the Agency for Illicit Crops Substitution) สาธารณรัฐโคลอมเบีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาย Stefan Helming ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เข้าร่วม ในโอกาสที่นาย Diaz Uribe และคณะฝ่ายโคลอมเบียได้เดินทางเยือนไทยตามคำเชิญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ GIZ เพื่อดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย และโครงการปลูกป่าสร้างคน รักษาต้นนํ้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนโครงการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดของโคลอมเบีย และพร้อมสนับสนุนหากโคลอมเบียสนใจที่จะมีความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในลักษณะเดียวกันกับที่ไทยมีกับประเทศอื่นในลาตินอเมริกา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีที่โคลอมเบียให้ความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนา” ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีความร่วมมือใกล้ชิดกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาเป็นเวลานานแล้ว
 
นาย Diaz Uribe ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ GIZ ที่เปิดโอกาสให้ตนและคณะรวมจำนวน ๒๓ คน ได้มาเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากประสบการณ์ของไทย ทั้งนี้ โคลอมเบียได้มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏ FARC เมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่รัฐบาลโคลอมเบียต้องดำเนินการ ในการนี้ โคลอมเบียหวังว่าการมาดูงานที่ประเทศไทยครั้งนี้ จะช่วยลดระยะเวลาที่โคลอมเบียต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้รวดเร็วขึ้น